Ticaret ve Şirketler Hukuku

Gürpınar Hukuk Bürosu müvekkillerine, şirketler ve ticaret hukuku alanında; şirketin kurulmasından başlayarak tasfiye aşamasına kadar her süreçte destek vermektedir. Her müvekkilin ticari hedefleri, şirket politikaları kendine has özellikler taşır, bunun bilincinde olarak, büromuz her müvekkiline özel gereksinimleri doğrultusunda, hususi hizmet verir. Öncelikli amacımız, şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygunluğunu, en pratik en az maliyetli çözümlerle sağlamaktır.

Bu çerçevede aşağıda yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla şirketler hukuku alanında temel olarak sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Şirket kuruluşları, nevi değişiklikleri, sermaye artırımı ve azaltılması, şirket birleşmeleri ve bölünmeleri, ana sözleşme değişiklikleri ile genel kurul ve yönetim kurulu evraklarının hazırlanması, tescil ve ilan işlemlerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere tabi oldukları mevzuat ile uyumluluklarının incelenmesi, eksik olunan hususların ve ihtiyaçların şirkete rapor edilmesi; uyum süreci boyunca ilgili hukuki desteğin sağlanması, ilgili eğitimlerin verilmesi
 • Günlük yönetim, imza yetkilerinin dağıtılması gibi hususlara yönelik yönetim kurulu kararlarının hazırlanması; genel kurul ve ortaklar kurulu toplantıları için gerekli dokümanların hazırlanması ve toplantıların düzenlenmesi,
 • Şirketin tabi olduğu mevzuat değişiklikleri ve güncel içtihat hakkında Resmi Gazete ile eşzamanlı olarak şirkete bilgilendirme yapılması ve aylık hukuk bültenleri hazırlanması,Yeni hukuki müesseseler ile ilgili şirketin ihtiyaçlarına yönelik olarak yöneticiler ile bilgilendirme görüşmeleri yapılması,
 • İrtibat bürosu kuruluşu,
 • Şirketin ticari faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu her türlü sözleşmenin hazırlanması, revize ve müzakere edilmesi,
 • Joint Venture sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Şirketin başka şirkete ait hisse alımlarında, hisse alımları yapılacak şirket için due diligence yapılması, hisse alımına karar verilmesi halinde MoU, gizlilik, hisse alım- satım sözleşmesinin hazırlanması, genel kurul ve yönetim kurulu kararları, karşı taraf ile müzakereler, tescil ve ilan süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hissedarların hakları, hissedarlık sözleşmelerinin hazırlanması, her türlü şirketler hukukuna ilişkin sözleşmenin hazırlanması
 • Aile işletmelerinin kurumsal altyapıya kavuşturulması, aile anayasaları hazırlanması
 • Sermaye piyasası mevzuatına ilişkin bilgilendirmeler ve süreçlerin gerçekleştirilmesi
 • Genel kurul kararlarının iptali davaları, şirket feshi, ortaklıktan çıkma çıkarılma, kar payı dağıtımı başta olmak üzere şirketler hukukundan kaynaklı her türlü dava sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi

Büromuz ticaret hukukunda; ticaret hukukuna ilişkin her türlü detaylı sözleşmenin hazırlanması, danışmanlık hizmetlerinin verilmesini, kıymetli evrak, haksız rekabet, acentelik gibi ticaret hukukunun diğer alanlarında hukuki destek vermesinin yanı sıra;  itirazın iptali davaları, eser sözleşmesinden kaynaklanan davalar, hizmet sözleşmesinden kaynaklanan davalar, istirdat ve menfi tespit davaları, sigorta hukukuna ilişkin davalar , tazminat davaları ve ticari alım satımdan  kaynaklanan davalar başta olmak üzere ticari davaların çözüme kavuşturulması ve yürütülmesi konusunda ciddi bilgi birikime sahiptir.